کاربرفعال:  میهمان    امروز:: 16/05/1399 ساعت: 2:48:1

راهنماي اين صفحه برگشت به فهرست همایشها صفحه اول سایت ورود کاربران به محیط اختصاصی

منوی عمومی سایت

سازمان همایش
همكاران اجرايي سمینار
همكاران علمي همايش
محورهاي همايش
اهداف همایش
علمی
ارسال مقاله
عمومی
فایلهای عمومی
سوالات متداول
پوستر همایش
صفحه اول
ارتباط با دبیرخانه
خروج كاربر
اخبار و تازه ها
ثبت نام
شهر ما
ورود کاربران
معرفی همایش
تاریخهای مهم
حامیان همایش
مقررات
دستورالعملها
شرایط شرکت


نوع همکاري حامي معنوي برای رفتن به صفحه خانگی روي عکس تقه بزنيد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
نام سازمان شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
نام مدير
آدرس
آدرس وب سايت https://www.atf.gov.ir/

برای رفتن به صفحه خانگی روي عکس تقه بزنيد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

معرفي بيشتر

نوع همکاري حامي معنوي برای رفتن به صفحه خانگی روي عکس تقه بزنيد مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
نام سازمان مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
نام مدير
آدرس
آدرس وب سايت http://www.nrisp.ac.ir/

برای رفتن به صفحه خانگی روي عکس تقه بزنيد مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

معرفي بيشتر

نوع همکاري حامي مالی و معنوي برای رفتن به صفحه خانگی روي عکس تقه بزنيد سازمان برنامه و بودجه استان فارس
نام سازمان سازمان برنامه و بودجه استان فارس
نام مدير
آدرس
آدرس وب سايت http://www.mpo-fr.ir/

برای رفتن به صفحه خانگی روي عکس تقه بزنيد سازمان برنامه و بودجه استان فارس

معرفي بيشتر

نوع همکاري حامي مالی و معنوي برای رفتن به صفحه خانگی روي عکس تقه بزنيد مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس
نام سازمان مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس
نام مدير
آدرس
آدرس وب سايت http://www.nlai.ir/Default.aspx?alias=www.nlai.ir/fars

برای رفتن به صفحه خانگی روي عکس تقه بزنيد مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس

معرفي بيشتر

نوع همکاري حامي مالی و معنوي برای رفتن به صفحه خانگی روي عکس تقه بزنيد دانشگاه پیام نور
نام سازمان دانشگاه پیام نور
نام مدير
آدرس
آدرس وب سايت http://www.pnu.ac.ir/Portal/Home/

برای رفتن به صفحه خانگی روي عکس تقه بزنيد دانشگاه پیام نور

معرفي بيشتر

نوع همکاري حامي معنوي برای رفتن به صفحه خانگی روي عکس تقه بزنيد دانشگاه شیراز
نام سازمان دانشگاه شیراز
نام مدير
آدرس
آدرس وب سايت http://shirazu.ac.ir/

برای رفتن به صفحه خانگی روي عکس تقه بزنيد دانشگاه شیراز

معرفي بيشتر

نوع همکاري حامي معنوي برای رفتن به صفحه خانگی روي عکس تقه بزنيد صدا و سیمای مرکز فارس
نام سازمان صدا و سیمای مرکز فارس
نام مدير
آدرس
آدرس وب سايت http://fars.irib.ir/

برای رفتن به صفحه خانگی روي عکس تقه بزنيد صدا و سیمای مرکز فارس

معرفي بيشتر

نوع همکاري حامي مالی و معنوي برای رفتن به صفحه خانگی روي عکس تقه بزنيد مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
نام سازمان مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
نام مدير
آدرس
آدرس وب سايت https://ricest.ac.ir/

برای رفتن به صفحه خانگی روي عکس تقه بزنيد مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

معرفي بيشتر

نوع همکاري حامي معنوي برای رفتن به صفحه خانگی روي عکس تقه بزنيد پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
نام سازمان پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
نام مدير
آدرس
آدرس وب سايت http://www.isc.gov.ir/

برای رفتن به صفحه خانگی روي عکس تقه بزنيد پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

معرفي بيشتر

نوع همکاري حامي معنوي برای رفتن به صفحه خانگی روي عکس تقه بزنيد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
نام سازمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز
نام مدير
آدرس
آدرس وب سايت http://www.sums.ac.ir

برای رفتن به صفحه خانگی روي عکس تقه بزنيد دانشگاه علوم پزشکی شیراز

معرفي بيشتر

نوع همکاري حامي مالی و معنوي برای رفتن به صفحه خانگی روي عکس تقه بزنيد اداره کل کتابخانه های عمومی استان فارس
نام سازمان اداره کل کتابخانه های عمومی استان فارس
نام مدير
آدرس
آدرس وب سايت http://www.farspl.ir/Portal/Home/

برای رفتن به صفحه خانگی روي عکس تقه بزنيد اداره کل کتابخانه های عمومی استان فارس

معرفي بيشتر

نوع همکاري حامي مالی و معنوي برای رفتن به صفحه خانگی روي عکس تقه بزنيد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس
نام سازمان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس
نام مدير
آدرس
آدرس وب سايت http://fars.farhang.gov.ir/fa/home

برای رفتن به صفحه خانگی روي عکس تقه بزنيد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس

معرفي بيشتر

نوع همکاري حامي معنوي برای رفتن به صفحه خانگی روي عکس تقه بزنيد موسسه آموزش عالی زند شیراز
نام سازمان موسسه آموزش عالی زند شیراز
نام مدير
آدرس
آدرس وب سايت http://www.zand.ac.ir/home/

برای رفتن به صفحه خانگی روي عکس تقه بزنيد موسسه آموزش عالی زند شیراز

معرفي بيشتر

نوع همکاري حامي معنوي برای رفتن به صفحه خانگی روي عکس تقه بزنيد موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیر دولتی حافظ شیراز
نام سازمان موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیر دولتی حافظ شیراز
نام مدير
آدرس
آدرس وب سايت http://hafez.ac.ir/

برای رفتن به صفحه خانگی روي عکس تقه بزنيد موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیر دولتی حافظ شیراز

معرفي بيشتر

نوع همکاري حامي مالی و معنوي برای رفتن به صفحه خانگی روي عکس تقه بزنيد شرکت پارس آذرخش
نام سازمان شرکت پارس آذرخش
نام مدير
آدرس
آدرس وب سايت http://parslib.com/

برای رفتن به صفحه خانگی روي عکس تقه بزنيد شرکت پارس آذرخش

معرفي بيشتر

نوع همکاري حامي مالی و معنوي برای رفتن به صفحه خانگی روي عکس تقه بزنيد موسسه فناوران آرشیو، موزه و کتابخانه (آرموک)
نام سازمان موسسه فناوران آرشیو، موزه و کتابخانه (آرموک)
نام مدير
آدرس
آدرس وب سايت http://armook.ir/

برای رفتن به صفحه خانگی روي عکس تقه بزنيد موسسه فناوران آرشیو، موزه و کتابخانه (آرموک)

معرفي بيشتر

نوع همکاري حامي مالی و معنوي برای رفتن به صفحه خانگی روي عکس تقه بزنيد شرکت یابش
نام سازمان شرکت یابش
نام مدير
آدرس
آدرس وب سايت http://yabesh.ir/

برای رفتن به صفحه خانگی روي عکس تقه بزنيد شرکت یابش

معرفي بيشتر

تاریخهای مهم
ثبت نام
ورود کاربران

حاميان همايش

شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری


مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور


سازمان برنامه و بودجه استان فارس


مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس


دانشگاه پیام نور


دانشگاه شیراز


صدا و سیمای مرکز فارس


مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام


دانشگاه علوم پزشکی شیراز


اداره کل کتابخانه های عمومی استان فارس


اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس


موسسه آموزش عالی زند شیراز


موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیر دولتی حافظ شیراز


شرکت پارس آذرخش


موسسه فناوران آرشیو، موزه و کتابخانه (آرموک)


شرکت یابش
 

چشم اندازهای ارتباط علمی  برگزارکننده: انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران شاخه فارس  دبیر علمی: دکتر محمدرضا قانع  دبیر اجرایی: دکتر حسن مقدس زاده
محل برگزاری: شیراز  تلفن: 07132263514 ,داخلی 186,09116252913  فاکس: -,  ایمیل: info@hamayeshlib.ir  مدت همایش: 2 روزتماس با طراح وب سایت